2012 Class B&C Championship

 

Gross Distribution for Class B Flight

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Norm Charleston                       151 / 129        $180.00

          2      Mike Dubois                              156 / 136        $150.00

        T3     Jeffrey Goodman                       157 / 137        $120.00

                  Mark Boivin                              157 / 139        $120.00

                  Mike McGuire                           157 / 139        $120.00

          6      Randy Clark                              158 / 144        $100.00

          7      Barry Hobert                             159 / 143          $90.00

Net Distribution for Class B Flight

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Harry Haylock                           154 / 132        $180.00

          2      John Collins                               158 / 136        $150.00

          3      Ric Arnold                                  161 / 137        $130.00

          4      Chris Leeman                             164 / 138        $120.00

        T5     Greg Goulette                             161 / 139        $105.00

                  Richard Graham                         163 / 139        $105.00

        T7     Bob Kent                                     161 / 141         $50.00

                  Michael Ryan                             165 / 141         $50.00

                 

Gross Distribution for Class C Flight

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Darren Jensen                             159 / 127        $170.00

          2      Jim Horn                                     161 / 131        $150.00

          3      Steve Richards                            163 / 135        $130.00

          4      Robert Driscoll                           165 / 137        $120.00

        T5     Charlie Swett                              169 / 135          $70.00

                  James Kerschner                        169 / 143          $70.00

                  Richard Hachey                         169 / 135          $70.00

Net Distribution for Class C Flight

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Tim Theriault                              177 / 129        $170.00

          2      Jeff Beach                                   170 / 130        $150.00

          3      Terry Caswell                             165 / 133        $130.00

        T4     Frank Reynolds                           170 / 134        $115.00

                  Ken Belcher                                174 / 134        $115.00

        T6     Bob Tracy                                   175 / 135          $50.00

                  Jim Hatch                                   185 / 135          $50.00

Gross Distribution for Class B Senior

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Norm Russell                              161 / 141          $50.00

          2      Jim Greer                                    162 / 144          $30.00

Net Distribution for Class B Senior

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Patrick Baldwin                         166 / 142          $50.00

          2      John Rogers                               170 / 144          $30.00

Gross Distribution for Class C Senior

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      Wally Martin                             172 / 138          $60.00

          2      Scott Cochrane                          174 / 148          $30.00

Net Distribution for Class C Senior

      Rank                                                      Gross / Net        Award

          1      David Dunham                          176 / 142          $60.00

          2      Tom Rowe                                 180 / 142          $30.00